خدمات ما

آموزش گاواژ و گذاشتن NG Tube
سونداژ
ساکشن
دادن دارو بصورت وریدی و عضلانی و رگ گیری
مراقبت زخم و پانسمان
فوتو تراپی
فیزیوتراپی
نمونه گیری آزمایشگاهی
اکسیژن تراپی